Kwaliteit in Reinier

Patiënten hebben recht op de best mogelijke zorg. Boven alles moet deze zorg ook veilig zijn. In alle lagen van het ziekenhuis streven we continu naar verbetering van (zorg)processen. Deze integrale kwaliteitszorg leidt tot de toekenning van diverse accreditaties, certificeringen, keurmerken en noteringen in ranglijsten. In de onderliggende pagina's kunt u hier informatie over lezen.

Accreditaties

NIAZ-accreditatie

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft Reinier de Graaf de NIAZ-accreditatie toegekend. Het instituut ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst zorginstellingen hierop. De beoordeling wordt gedaan door auditoren die zelf ook in de zorg werkzaam zijn en daardoor verstand van zaken hebben. Met de accreditatie laat Reinier de Graaf zien dat de zorg in het ziekenhuis aan de hoge kwaliteitsstandaarden van het NIAZ voldoet.

Certificeringen

Er zijn verschillende, internationaal erkende certificeringen die worden uitgereikt aan bedrijven en organisaties wanneer deze voldoen aan bepaalde standaarden van kwaliteitsmanagement. Ook ziekenhuizen en afdelingen van ziekenhuizen komen voor deze certificeringen in aanmerking. Zo zijn er de zogenoemde ISO- en HKZ-certificeringen die blijk geven van algemene standaarden van kwaliteitsmanagement. De CCKL-certificering is specifiek bedoeld voor laboratoria in de gezondheidszorg en de EARL-certificering voor de nucleaire geneeskunde. In onderstaand overzicht ziet u de certificeringen die door de verschillende afdelingen van Reinier de Graaf zijn behaald.

Nucleaire Geneeskunde ISO 9001:2015 en EARL
Radiologie ISO 9001:2015
Maatschap Orthopedie en Traumatologie ISO 9001:2008
Dialyse ISO 9001:2008 en HKZ
Combister ISO 9001:2008
Pathologie CCKL
Reinier Haga Medisch Diagnostich Centrum ISO 15189:2012

Keurmerken

Roze Lintje borstkankerzorg
De Borstkankervereniging Nederland heeft Reinier de Graaf het Roze Lintje toegekend, omdat ons ziekenhuis kwalitatief goede borstkankerzorg verleent. Reinier de Graaf is een van de slechts 18 ziekenhuizen in Nederland die aan alle criteria van de Borstkankervereniging Nederland voldoet.

Gastvrijheid met Sterren
Reinier de Graaf is op het gebied van gastvrijheid het derde beste ziekenhuis van Nederland. Het ziekenhuis ontving van de initiatiefnemers van Gastvrijheid met Sterren vier sterren voor zijn gastvrijheid.

Spataderkeurmerk
Ons ziekenhuis is in het bezit van het Spataderkeurmerk van de Hart & Vaatgroep. Dit keurmerk maakt duidelijk welke ziekenhuizen en behandelcentra de beste spataderzorg bieden. Ons vaatcentrum voldoet aan de dertien strenge kwaliteitscriteria.

Vaatkeurmerk
De Hart & Vaatgroep heeft het Vaatkeurmerk aan Reinier de Graaf toegekend. Het keurmerk richt zich op zorg voor aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. De behandeling hiervan voldoet aan de kwaliteitscriteria van de Hart & Vaatgroep.

Stoma Zorgwijzer
De Stoma Zorgwijzer is het bewijs dat ons ziekenhuis voldoet aan alle normen voor goede stomazorg, op zowel het gebied van urine- als darmstomazorg. Deze normen zijn opgesteld door de Nederlandse Stomavereniging.

Groen Vinkje bloed- en lymfeklierkankerzorg
Reinier de Graaf is in het bezit van het Groene Vinkje voor bloed- en lymfeklierkankerzorg. Ons ziekenhuis voldoet hiermee aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door betrokken patiëntenorganisaties.

Groen Vinkje prostaatkankerzorg
De patiëntenorganisaties ‘Levenmetkanker’ en ‘ProstaatKankerStichting.nl’ hebben Reinier de Graaf een Groen Vinkje gegeven voor de prostaatkankerzorg. Hiermee laat ons ziekenhuis zien dat het goede zorg biedt aan patiënten met prostaatkanker.

Groen Vinkje darmkankerzorg
Het Groene Vinkje voor darmkankerzorg wordt door de patiëntenorganisatie ‘Levenmetkanker’ toegekend aan ziekenhuizen die aan de kwaliteitseisen voldoen op het gebied van zorg aan patiënten met darmkanker. Reinier de Graaf is een van deze ziekenhuizen.

Drie sterren Apneuvereniging
Het Centrum voor Slaapstoornissen van Reinier de Graaf heeft van de Apneuvereniging drie sterren gekregen voor de behandeling van patiënten met een slaapstoornis. Bovendien is het centrum bestempeld tot Topkliniek.

Freya Pluim
Het IVF-centrum van Reinier de Graaf heeft van Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, de Freya Pluim gekregen. Dit keurmerk laat zien dat het centrum voldoet aan de kwaliteitscriteria van Freya.

Bronzen Smiley
De Kinderafdeling van Reinier de Graaf heeft van de landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis een Bronzen Smiley gekregen. Een Smiley wordt toegekend aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kinderen en ouders.

Zorg voor Borstvoeding
De Stichting Zorg voor Borstvoeding heeft ons ziekenhuis het certificaat Zorg voor Borstvoeding van de World Health Organization (WHO)/Unicef toegekend. Dit houdt in dat Reinier de Graaf voldoet aan hoge internationale eisen op het gebied van borstvoeding.

Zilveren Ster Osteoporosepoli
De International Osteoporosis Foundation (IOF) heeft Reinier de Graaf een Zilveren Ster toegekend voor de preventieve zorg aan fractuurpatiënten met risico op osteoporose. De multidisciplinaire aanpak van onze Osteoporosepoli werd als ‘best practice’ aangemerkt. 

Cataract
De afdeling Oogheelkunde van ons ziekenhuis heeft het keurmerk Cataract ontvangen van het Oogzorgnetwerk. Deze certificering laat zien dat ons ziekenhuis bovengemiddeld presteert in de behandeling van cataract (staar).

Maculadegeneratie
Het Oogzorgnetwerk heeft de afdeling Oogheelkunde van Reinier de Graaf het keurmerk maculadegeneratie toegekend. Ons ziekenhuis laat zien dat het hiermee voldoet aan de kwaliteitscriteria voor de behandeling van maculadegeneratie (afname van het gezichtsvermogen).

Longfunctie
De Longfunctieafdeling van Reinier de Graaf heeft het kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten (NVLA) ontvangen. Deze toont aan dat ons ziekenhuis voldoet aan strenge kwaliteitscriteria op het gebied van onder meer veiligheid, hygiëne en organisatie.

Ranglijsten

Elsevier – Beste Ziekenhuizen 2016

Opinieweekblad Elsevier heeft in de ‘Elsevier Gids Beste Ziekenhuizen 2016’ de medische zorg van Reinier de Graaf beoordeeld als bovengemiddeld. Ons ziekenhuis scoort hoog op de subcategorieën effectiviteit en veiligheid en dat is goed nieuws voor onze patiënten.

AD Ziekenhuis Top 100

In de AD Ziekenhuis Top 100 van 2016 is Reinier de Graaf gestegen van plaats 62 naar plaats 40. Ons ziekenhuis scoort op veel van de 38 beoordeelde onderdelen beter dan een jaar geleden.

Calamiteiten

Waar mensen werken, gaan soms dingen mis. Deze waarheid geldt ook voor Reinier de Graaf, hoezeer we ook ons uiterste best doen om ze te voorkomen. In het ziekenhuis gelden daarom strikte regels en processen voor hoe we omgaan met calamiteiten. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) definieert een calamiteit als een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg, en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt heeft geleid.

In het geval van een (vermeende) calamiteit nemen de direct betrokken medewerkers contact op met de directie. Deze schakelt vervolgens de afdeling Kwaliteit & Veiligheid in. Als er voldoende aanwijzingen zijn dat er mogelijk sprake is van een calamiteit, dan geeft de directie van Reinier de Graaf opdracht tot een onderzoek. De behandelend arts legt zo snel mogelijk contact met de betreffende patiënt en/of de familie. Blijkt uit het onderzoek dat er daadwerkelijk sprake is van een calamiteit, dan wordt hier melding van gemaakt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Samengestelde onderzoeksteams

In het geval van een calamiteit wordt het onderzoek uitgevoerd door onderzoeksteams van Reinier de Graaf. Binnen het ziekenhuis zijn ongeveer zestig medewerkers speciaal opgeleid en gekwalificeerd om dit soort onderzoeken uit te voeren, variërend van verpleegkundigen tot artsen en paramedici. De samenstelling van de onderzoeksteams verschilt dan ook per calamiteit. Op deze manier is er vrijwel altijd iemand bij het team betrokken die bekend is met de werkprocessen die onderdeel uitmaken van het onderzoek. De leden van het onderzoeksteam zijn geen van allen direct betrokken bij de betreffende calamiteit.

Het team schrijft vervolgens een rapportage naar aanleiding van het onderzoek. Onderdeel van deze rapportage zijn specifieke verbeterpunten. Hiermee willen we voorkomen dat soortgelijke calamiteiten zich in de toekomst voordoen. De rapportage wordt aan de IGZ gestuurd, die akkoord gaat met het onderzoek en de verbeterpunten en daarmee de melding afsluit. Ook kan de Inspectie aanvullende vragen stellen of overgaan tot een eigen onderzoek. Het ziekenhuis wijst de medewerkers aan die verantwoordelijk zijn voor het doorvoeren van de verbeterpunten en stelt hier een deadline voor. De directie volgt de tijdige invoering van deze verbeterpunten nauwgezet.

Nauwe betrokkenheid patiënt en/of familie

Gedurende dit hele proces betrekt het ziekenhuis de patiënt en/of de familie bij het onderzoek. Zo kan de patiënt en/of de familie informatie aanleveren voor het onderzoek en worden zij op de hoogte gehouden van de resultaten. Ook worden zij geïnformeerd over de mogelijkheid om een klacht of een claim in te dienen.

Een (vermeende) calamiteit heeft niet alleen veel impact op de patiënt en/of de familie, maar ook op de betrokken medewerker(s). Fouten worden immers niet bewust gemaakt en het belang van patiënten staat bij onze medewerkers voorop. Reiner de Graaf schakelt daarom peer support (hulp door vakgenoten) of bedrijfsopvang in om ondersteuning te bieden aan de direct betrokken medewerker(s).

Kwaliteitsvenster

Reinier de Graaf publiceert, net als andere algemene ziekenhuizen, aan de hand van tien onderwerpen heldere en eenduidige informatie over de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Patiënten kunnen in één oogopslag zien hoe ons ziekenhuis scoort op een bepaald onderwerp ten opzichte van eerdere jaren, het landelijke gemiddelde en/of de norm.

Het kwaliteitsvenster is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het venster is ontwikkeld als antwoord op de toenemende behoefte, vanuit de maatschappij en politiek, om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Het Kwaliteitsvenster is een eerste stap om als ziekenhuizen zelf de regie te nemen over het zichtbaar maken van zinvolle kwaliteitsinformatie. 

De informatie in het venster kunnen patiënten gebruiken als keuze-informatie. Tegelijkertijd is het ook nuttige verbeterinformatie voor ziekenhuizen zelf. Zij zien hoe andere ziekenhuizen presteren op de tien onderwerpen en kunnen dat vergelijken met hun eigen resultaten. Daardoor kan de zorg nog beter en veiliger worden en kunnen de kosten omlaag gaan.

De 10 kwaliteitsindicatoren op een rij: patiëntervaringen, wachttijden, risicovolle operaties, controle medicijnen, werk van artsen, pijnscore, keurmerken, sterftecijfers, infecties, tevredenheid van medewerkers. Meer weten over het Kwaliteitsvenster kijk op de website van de NVZ.

Klik op onderstaande afbeelding om naar het Kwaliteitsvenster van Reinier de Graaf te gaan, ontwikkeld door Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen.

Sterftecijfers

Reinier de Graaf houdt, net als alle ziekenhuizen in Nederland, bij hoeveel patiënten jaarlijks in het ziekenhuis overlijden. Deze gegevens worden gebruikt om het sterftecijfer (HSMR, ofwel Hospital Standardized Mortality Ratio) te berekenen. Het sterftecijfer is een indicator die de werkelijke sterfte in een ziekenhuis afzet tegen de sterfte die op basis van patiëntkenmerken kan worden verwacht. Het rekenmodel probeert zo goed mogelijk te corrigeren voor factoren die de kans op sterfte verhogen, maar niets zeggen over de kwaliteit van zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om leeftijd, geslacht, diagnose, co-morbiditeit en opname-urgentie.

Onze sterftecijfers

Zoals blijkt uit de cijfers scoort Reinier de Graaf een HSMR van 77 over het jaar 2016. Een meer betrouwbaar beeld geeft het sterftecijfer over de jaren 2014-2016, omdat dit cijfer op een hoger aantal patiënten is gebaseerd. Over deze drie jaren is de HSMR 81, een score die, net als de HSMR over 2016, positief afwijkt van het landelijke gemiddelde van 100. Dat wil zeggen dat minder patiënten zijn overleden dan van te voren verwacht mocht worden op basis van onze patiëntenpopulatie.

Naast de HSMR worden ook de sterftecijfers per diagnosegroep (SMR, ofwel Standard Mortality Ratio) berekend. Waar de HSMR betrekking heeft op het gehele ziekenhuis, betreft een SMR juist een specifieke diagnosegroep, zoals patiënten met darmkanker of een beroerte. De SMR’s van vijftig diagnosegroepen bepalen samen de HSMR. In het Reinier de Graaf wijkt geen enkele HSMR significant negatief af van het landelijk gemiddelde.

Geen keuze-informatie

De cijfers zijn nog niet geschikt om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Aanmerkelijke verschillen in scores blijken veroorzaakt te worden door variaties in ziekenhuisregistraties. Ook wordt bij de berekening van de sterftecijfers geen rekening gehouden met behandelingsbevoegdheden van een ziekenhuis (niet elk ziekenhuis voert alle type behandelingen uit), de samenstelling van de patiëntenpopulatie (de algemene conditie of weerstand van een patiënt kan bijvoorbeeld verschillen) en het ontslagbeleid (worden patiënten bijvoorbeeld doorgestuurd naar een hospice). Dit is van invloed op de HSMR en nog sterker op de SMR’s, omdat deze laatste gebaseerd zijn op kleine en wisselende patiënten aantallen.

Hoe gebruiken wij de cijfers?

Reinier de Graaf heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de introductie van de HSMR in Nederland. Al in 2005 maakte het ziekenhuis het sterftecijfer openbaar. Voor Reinier de Graaf is het sterftecijfer een indicator voor onze kwaliteit van zorg. Het biedt ons de mogelijkheid om te kijken waar verbeteringen zijn aan te brengen in onze (zorg)processen. Het sterftecijfer is als indicator daarom nuttig voor interne signalering en wordt gebruikt om nader dossieronderzoek te doen. Hiermee vormen de HSMR en SMR’s naast andere cijfers een structureel onderdeel van ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Tot op heden is er voor Reinier de Graaf geen aanleiding geweest om op basis van onze sterftecijfers specifieke maatregelen te nemen in de zorg voor onze patiënten.

Meer lezen over sterftecijfers?

Op de site van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen staat een uitgebreide uitleg over de HSMR en SMR’s. Ook staat hier meer informatie over de beperkingen van de registratie. De Consumentenbond geeft in de leeswijzer sterftecijfers ook meer toelichting.

Stijgende lijn patiëntervaring

Een mooie stijgende lijn in de patiëntervaring. In de landelijke patiëntenenquête, CQ-index ziekenhuisopname, stijgt Reinier de Graaf in 2016 van een 8,01 naar een 8,26. Aan het streven van het ziekenhuis om in 2016 een score 8 of hoger te halen is daarmee ruimschoots voldaan.

De patiënt ervaart de communicatie met verpleegkundigen en de ontvangst op de afdeling goed. Ook het gevoel van veiligheid van patiënten is gestegen en het ziekenhuis kreeg een hoge score met betrekking tot de samenwerking tussen zorgverleners. Patiënten zien ook aandachtspunten: zij noemden de inhoud van het opnamegesprek, communicatie over medicatie en de informatie bij ontslag.

Verbeteren

Cijfers zijn belangrijk, Reinier kijkt ook achter de cijfers. Aan antwoorden op vragen als: ‘Hadden de zorgverleners voldoende tijd voor u? Luisterden ze goed naar u?’, zie je waar je als ziekenhuis kunt verbeteren. Alle afdelingen gaan met hun eigen resultaten aan de slag. Zo streven we naar nóg tevredener patiënten in 2016.

Over de CQ-index

De CQ-index Ziekenhuisopname is een landelijke en gevalideerde methode voor het onderzoeken van patiëntervaringen. Het onderzoek werd gehouden onder patiënten die in de periode januari t/m maart 2016 in Reinier de Graaf waren opgenomen, zij kregen het verzoek hun ervaringen te delen. In totaal deden 1250 patiënten mee aan het onderzoek.

CQ-Rapportage Ziekenhuisopnames Reinier de Graaf 2016

CQ-Rapportage Dagopnames Reinier de Graaf 2016

Uw mening telt

Reinier de Graaf stelt hoge eisen aan de zorg en dienstverlening. Uw mening is daarbij zeer waardevol. Hiermee kunnen we onze zorg- en dienstverlening steeds verder verbeteren.

Suggesties en complimenten

Heeft u een suggestie hoe de zorgverlening in het ziekenhuis of op deze website beter kan? Of bent u tevreden over de manier waarop u geholpen bent? Of wilt u iets anders met ons delen? Dat kan via dit formulier.

Klantcijfers

U kunt uw mening over Reinier de Graaf ook vertellen bij Independer.nlZorgkaart Nederland of een andere onafhankelijke website. Zo helpt u ook andere patiënten bij het maken van hun keuze.

Klachten

Als u niet tevreden bent over de gang van zaken, dan horen wij dat ook graag. Neem dan bij voorkeur eerst contact op met de medewerker die uw onvrede heeft veroorzaakt of met het hoofd van de betreffende afdeling. Mocht u er samen niet uit komen of wilt u uw probleem of klacht niet met deze persoon bespreken? Dan kunt u via dit formulier contact opnemen met de klachtenfunctionarissen van Reinier de Graaf.