Calamiteiten

Waar mensen werken, gaan soms dingen mis. Deze waarheid geldt ook voor Reinier de Graaf, hoezeer we ook ons uiterste best doen om ze te voorkomen. In het ziekenhuis gelden daarom strikte regels en processen voor hoe we omgaan met calamiteiten. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) definieert een calamiteit als een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg, en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt heeft geleid.

In het geval van een (vermeende) calamiteit nemen de direct betrokken medewerkers contact op met de directie. Deze schakelt vervolgens de afdeling Kwaliteit & Veiligheid in. Als er voldoende aanwijzingen zijn dat er mogelijk sprake is van een calamiteit, dan geeft de directie van Reinier de Graaf opdracht tot een onderzoek. De behandelend arts legt zo snel mogelijk contact met de betreffende patiënt en/of de familie. Blijkt uit het onderzoek dat er daadwerkelijk sprake is van een calamiteit, dan wordt hier melding van gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Samengestelde onderzoeksteams

In het geval van een calamiteit wordt het onderzoek uitgevoerd door onderzoeksteams van Reinier de Graaf. Binnen het ziekenhuis zijn ongeveer zestig medewerkers speciaal opgeleid en gekwalificeerd om dit soort onderzoeken uit te voeren, variërend van verpleegkundigen tot artsen en paramedici. De samenstelling van de onderzoeksteams verschilt dan ook per calamiteit. Op deze manier is er vrijwel altijd iemand bij het team betrokken die bekend is met de werkprocessen die onderdeel uitmaken van het onderzoek. De leden van het onderzoeksteam zijn geen van allen direct betrokken bij de betreffende calamiteit.

Het team schrijft vervolgens een rapportage naar aanleiding van het onderzoek. Onderdeel van deze rapportage zijn specifieke verbeterpunten. Hiermee willen we voorkomen dat soortgelijke calamiteiten zich in de toekomst voordoen. De rapportage wordt aan de IGZ gestuurd, die akkoord gaat met het onderzoek en de verbeterpunten en daarmee de melding afsluit. Ook kan de Inspectie aanvullende vragen stellen of overgaan tot een eigen onderzoek. Het ziekenhuis wijst de medewerkers aan die verantwoordelijk zijn voor het doorvoeren van de verbeterpunten en stelt hier een deadline voor. De directie volgt de tijdige invoering van deze verbeterpunten nauwgezet.

Nauwe betrokkenheid patiënt en/of familie

Gedurende dit hele proces betrekt het ziekenhuis de patiënt en/of de familie bij het onderzoek. Zo kan de patiënt en/of de familie informatie aanleveren voor het onderzoek en worden zij op de hoogte gehouden van de resultaten. Ook worden zij geïnformeerd over de mogelijkheid om een klacht of een claim in te dienen.

Een (vermeende) calamiteit heeft niet alleen veel impact op de patiënt en/of de familie, maar ook op de betrokken medewerker(s). Fouten worden immers niet bewust gemaakt en het belang van patiënten staat bij onze medewerkers voorop. Reiner de Graaf schakelt daarom peer support (hulp door vakgenoten) of bedrijfsopvang in om ondersteuning te bieden aan de direct betrokken medewerker(s).

Reinier Haga Groep

De ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep publiceren jaarlijks een overzicht van calamiteiten in het voorgaande jaar.