Reinier de Graaf 62 in AD Ziekenhuis Top 100

Dit jaar neemt Reinier de Graaf met de 62e plaats een lagere positie op de AD Top 100 lijst in, dan vorig jaar. Dat is jammer. Het geeft aan dat we onze zorgverlening nog verder kunnen verbeteren. We kijken continu heel kritisch naar onze zorgkwaliteit en meten deze ook heel precies. De zorg kan altijd beter. Dat is het devies van Reinier de Graaf, daar zetten we ook dagelijks op en dat werpt vruchten af. 

Zo is bijvoorbeeld de score voor het screenen op ondervoeding bij kinderen in een jaar tijd toegenomen van 36,7% tot 93,6% dankzij extra trainingen voor verpleegkundigen en een verplichte digitale vragenlijst. Ook de scores op de screening van ondervoeding bij volwassenen, delier en postoperatieve pijn op de verpleegafdeling laten een stijgende lijn zien. We scoren ruim boven het landelijk gemiddelde.

De thema’s in de AD lijst waar we minder op scoren zijn bekend en hebben onze aandacht. 

Zo toont het elektronisch verpleegkundig dossier dankzij een aanpassing nu automatisch een melding als een patiënt een pijnscore hoger dan 4 heeft. Hierdoor kan vroegtijdig medicatie gegeven worden om ernstige pijn te voorkomen. Deze aanpassing in het systeem en het trainen van verpleegkundigen heeft er al voor gezorgd dat onze score op dit thema sinds vorig jaar met circa 3% is verbeterd. Wij hopen deze stijgende lijn voort te zetten.

Ook in de geriatrische begeleiding van patiënten met een heupfractuur is een verbeterslag gemaakt. Zo laten de cijfers over 2015 zien dat ruim driekwart van de patiënten boven de 70 jaar tijdens het behandeltraject voor een heupfractuur door een geriater is gezien. Voorafgaand aan de operatieve behandeling van een heupfractuur ligt dat percentage lager, namelijk op 24,3%.Toch zien we op basis van recente cijfers ook hier een stijgende lijn. Om deze score verder te verbeteren is een extra geriater aan het team toegevoegd. 

De toename van het aantal patiënten waarbij opnieuw een pacemaker geplaatst moet worden, ligt voornamelijk in het feit dat de afdeling Cardiologie een expertisecentrum is op het gebied van bradycardie (trage hartslag). De cardiologen behandelen veelal patiënten met een complex ziektebeeld en een hoger risico op complicaties. Daarnaast behandelen zij patiënten die in een ander ziekenhuis een pacemaker geplaatst hebben gekregen en vanwege complicaties naar Reinier de Graaf zijn doorverwezen. 

Omdat de maag-darmchirurgen bij verdenking op een complicatie snel en adequaat (be)handelen is het percentage heroperaties bij darmkankerpatiënten iets hoger dan gemiddeld. Deze aanpak is echter wel medeverantwoordelijk voor een sterftecijfer dat al jaren lager is dan het landelijk gemiddelde. 
Onze score op het controleren van de kwetsbaarheid bij ouderen die een darmoperatie ondergaan, is 62,67% en lager dan gemiddeld omdat wij op basis van wetenschappelijk onderzoek uitsluitend ouderen boven de 75 jaar hierop screenen. Van deze patiënten is 92,2% gescreend. Patiënten tussen de 70 en 75 jaar worden alleen gescreend als daar aanleiding toe is. 

Kwetsbare ouderen hebben onze aandacht. Zo is er voor patiënten boven de 75 jaar, die een darmkankeroperatie ondergaan, een speciaal zorgpad ontwikkeld. Patiënten worden zonodig gedurende zes weken begeleid door een diëtist en een fysiotherapeut om ervoor te zorgen dat ze in optimale conditie de operatie ondergaan. De ingreep wordt altijd via een kijkoperatie uitgevoerd. Dankzij de uitgebreide voorbereiding, de toegepaste operatietechniek en de nazorg, die in samenwerking met revalidatie zorginstellingen plaatsvindt, gaan patiënten sneller met ontslag en herstellen ze ook sneller.

Redenen voor het toegenomen aantal heroperaties bij heupfracturen zijn niet gevonden. Voorgaande jaren scoorde Reinier de Graaf op dit thema beter dan het landelijk gemiddelde. In 2014 hebben tien patiënten een heroperatie ondergaan. Dit zijn merendeels kwetsbare oudere patiënten, met risico op complicaties. Elke casus is onderzocht. Redenen die een heroperatie hadden kunnen voorkomen, waren er niet.