Reinier de Graaf publiceert sterftecijfers over 2015

Reinier de Graaf heeft de sterftecijfers van patiënten binnen het ziekenhuis over 2015 gepubliceerd. Ons ziekenhuis houdt, net als alle ziekenhuizen in Nederland, bij hoeveel patiënten jaarlijks overlijden. Deze gegevens worden gebruikt om het sterftecijfer (HSMR, ofwel Hospital Standardized Mortality Ratio) te berekenen. Reinier de Graaf scoort over het jaar 2015 een HSMR van 81, een score die positief afwijkt van het landelijk gemiddelde van 100.

Een meer betrouwbaar beeld geeft het sterftecijfer over de jaren 2013-2015, omdat dit cijfer is gebaseerd op een hoger aantal patiënten. Over deze drie jaren is de HSMR 86, een score die eveneens positief afwijkt van het landelijk gemiddelde van 100. Deze score wil zeggen dat in Reinier de Graaf minder patiënten zijn overleden dan van tevoren mocht worden verwacht.

De cijfers zijn niet geschikt om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Aanmerkelijke verschillen in scores blijken veroorzaakt te worden door variaties in ziekenhuisregistraties. Ook wordt bij de berekening van de sterftecijfers geen rekening gehouden met behandelingsbevoegdheden van een ziekenhuis (niet elk ziekenhuis voert elk type behandeling uit), de samenstelling van de patiëntenpopulatie (de algemene conditie of weerstand van een patiënt kan bijvoorbeeld verschillen) en het ontslagbeleid (worden patiënten bijvoorbeeld doorgestuurd naar een hospice).

Reinier de Graaf heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de introductie van de HSMR in Nederland. Al in 2005 maakte het ziekenhuis het sterftecijfer openbaar. Voor Reinier de Graaf is het sterftecijfer een indicator voor onze kwaliteit van zorg. Het biedt ons de mogelijkheid om te kijken waar verbeteringen zijn aan te brengen in onze (zorg)processen. Tot op heden is er voor Reinier de Graaf geen aanleiding geweest om op basis van de sterftecijfers specifieke maatregelen te nemen in de zorg voor onze patiënten.