Reinier Haga Groep behaalt positief resultaat

De Reinier Haga Groep behaalde in haar eerste geconsolideerde jaar een positief resultaat van € 14.2 miljoen (2013: € 18,2 miljoen). Het eigen vermogen van de Groep bedraagt € 167,2 miljoen (in 2013 (153,9 miljoen). De solvabiliteit van de groep voldoet ruimschoots aan de criteria van een financieel duurzaam gezonde positie. De solvabiliteitspositie van de groepsleden is respectievelijk 31,0 procent (Reinier de Graaf) en 24,3 procent (HagaZiekenhuis). Deze ratio’s voldoen eveneens ruimschoots aan de minimum normen die zijn overeengekomen met de banken in het kader van de financiering voor de ver- en nieuwbouw van beide ziekenhuizen.

De volledige jaarverslagen zijn te lezen via http://jaarverslag.reinierhaga.nl/

Reinier de Graaf in 2014

Financieel
Het resultaat van Reinier de Graaf over 2014 bedraagt € 9,3 miljoen positief (2013: € 7,8 miljoen). Rekening houdend met eenmalige baten en lasten bedraagt het genormaliseerde resultaat over 2014 € 12,7 miljoen (2013: € 15,8 miljoen). Het begrote resultaat was € 7,3 miljoen. Als gevolg van dit positieve resultaat nam het eigen vermogen toe tot 78,2 miljoen (2013: € 69,8 miljoen)

In onze zorgverlening is in 2014 veel bereikt. Het was een extra druk jaar omdat we naast het bieden van optimale zorg ons klaarmaakten voor 2015, het jaar van de verhuizing en de opening van het nieuwe ziekenhuis.

Alle zorgprocessen digitaal

De informatievoorziening van alle zorgprocessen is nu digitaal in Reinier. We hebben in 2014 nagenoeg evenveel zorg verleend als in 2013. Weliswaar aan minder patiënten, maar we verleenden wel zwaardere zorg.

In 2014 maakten we diverse innovaties en verbeteringen mee. Orthopedisch chirurg Stephan Vehmeijer plaatste als eerste in Nederland een nieuwe heup in dagbehandeling. Onze Cardioloog Mike Scheffer plaatste bij 4 patiënten de kleinste hartmonitor ter wereld, ter grote van een paperclip.

Keurmerken

In 2014 ontving Reinier de Graaf weer diverse kwaliteitskeurmerken. Zo waren er voor Chirurgie opnieuw een borstkankerlintje en het vaatkeurmerk. We kregen een kwaliteitscertificaat voor de staarbehandeling en het kwaliteitscertificaat van het Oogzorgnetwerk voor de behandeling van maculadegeneratie. Onze stomazorg kreeg het groene vinkje en de orthopeden het predicaat Klompvoet toegekend.

Eén van de onderwerpen waar Reinier de Graaf zich onderscheidt is duurzaamheid. We hebben natuurlijk de zuiveringsinstallatie Pharmafilter (dat compleet vernieuwd wordt in 2015). In 2014 gaven we natuurbelevingspakketjes voor de jonge patiënten.

Meer dan de helft van de afdelingen in Reinier werkt nu met lean en/of met productive ward. Het gastvrijheidsbeleid hebben we handen en voeten kunnen geven door te focussen op aandacht. Aandacht voor onszelf en vooral aandacht voor de patiënt.

Jaar van de opening

En dat alles bereikten we terwijl er keihard gewerkt werd aan het nieuwe ziekenhuis en het voorbereiden van alle veranderingen in werkprocessen en apparatuur.

Lees het hele jaarverslag van Reinier de Graaf op http://jaarverslag.reinierhaga.nl/reinier/reinier-de-graaf/

Reinier Haga Groep in 2015

Voor beide ziekenhuizen staat 2015 vooral in het teken van ingebruikname van de nieuwbouw en de fusie met het LangeLand Ziekenhuis. Tevens zal de algemene koers van de Reinier Haga Groep voor de komende jaren verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd. De inhoudelijke profieldiscussies zijn goed op gang gekomen. Zo zal het zwaartepunt voor Oncologische Chirurgie in Delft komen te liggen met uitzondering van de Longkankerchirurgie die in Den Haag is geconcentreerd vanwege de aanwezigheid van het Hart- en Vaatcentrum. Het zwaartepunt voor het Hartcentrum ligt in Den Haag. Voor de Radiotherapie zal dit in Delft komen te liggen.

Voorjaar 2015 is het Juliana KinderZiekenhuis van de ‘oude’ locatie aan de Sportlaan naar de nieuwbouw op de locatie Leyweg verhuisd. Daarnaast wordt dit jaar een investering gedaan voor een nieuw Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS), waarop termijn alle ziekenhuizen binnen de groep gebruik van gaan maken. Tot slot zullen de diverse ondersteunende (staf)afdelingen hun samenwerking verder gaan intensiveren.

Het uitgangspunt blijft dat de twee ziekenhuizen met hun eigen verzorgingsgebied volledig intact blijven voor de acute en complexe zorg en waar mogelijk elkaar versterken. Alleen voor de topklinische voorzieningen streven we naar een verdeling van zwaartepunten.

De toevoeging van het LangeLand aan de Reinier Haga Groep zorgt ervoor dat in de regio Zoetermeer het brede zorgaanbod verder versterkt kan worden, mede met behulp van het topklinische zorgaanbod van Reinier de Graaf en het HagaZiekenhuis. Het jaar 2015 zal dan ook een prachtig jaar worden waarin wederom zorg wordt geleverd van topkwaliteit.