Spoedeisende Hulp werkt hard aan opvangen toename patiëntenstroom

De afgelopen jaren is de instroom van patiënten op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Reinier de Graaf ziekenhuis toegenomen, een trend die ook landelijk zichtbaar is. Deze toenemende drukte wordt veroorzaakt door een groeiende vraag naar zorg en meer patiënten met complexe aandoeningen. Als gevolg hiervan moesten we in het verleden regelmatig presentatiestops afkondigen. Dat houdt in dat ambulances met nieuwe patiënten tijdelijk niet meer terechtkunnen op de SEH. Daarom zijn we hard aan het werk om dit, waar mogelijk, te voorkomen.

Op de SEH ontvangen we jaarlijks zo’n 30.000 patiënten. Dat komt neer op gemiddeld 86 patiënten per dag. In drukkere perioden, zoals in de wintermaanden, kan dit aantal oplopen tot 120 per dag. De werkdruk onder medewerkers van de SEH kan daarom hoog zijn en patiënten kunnen te maken krijgen met lange wachttijden.

Daarom hebben we in 2018 een kernteam opgesteld, dat bestaat uit een neuroloog, acute internist, traumachirurg, cardioloog, medisch manager Acute Zorg, SEH-arts en hoofd van de SEH. Dit team neemt de werkprocessen van de SEH en samenwerkende afdelingen onder de loep om te kijken waar het beter en efficiënter kan. Het team zet in op ‘ketendenken’, dus het kijken naar en het verbeteren van zorgprocessen binnen de acute zorg als geheel, en niet alleen de SEH. 

Gecombineerde banen 

Een voorbeeld van dit ketendenken is het uitwisselen van personeel tussen afdelingen. Zo kunnen verpleegkundigen het werken op de SEH combineren met het werken op de IC (Intensive Care). Ook zijn we, als pilot, gestart met het uitwisselen van verpleegkundigen op de Ambulancedienst. Om het werk op deze manier zo gevarieerd mogelijk te maken, willen we de fysieke belasting van medewerkers zo beperkt mogelijk houden. 

Om het werkproces op de SEH zelf te verbeteren, hebben we hier enige tijd geleden de functie van verpleegkundig specialist geïntroduceerd . Deze verpleegkundig specialisten kunnen zowel op medisch als op verpleegkundig gebied ingezet worden. Daarmee worden de wachttijden voor patiënten met minder ernstige aandoeningen korter, omdat zij niet langer hoeven te wachten op een arts die ook weggeroepen kan worden voor ernstig zieke patiënten. 

Hoofd SEH Joke Weerheim licht toe: “De genomen maatregelen hebben gezorgd voor een verbetering van onze werkprocessen en een verlaging van de werkdruk, maar we gaan door met het doorvoeren van andere verbeteringen. Zo is SEH-arts Robert Knotter een app voor patiënten aan het ontwikkelen, die onder meer informatie geeft over de geschatte wachttijd. Maar de app kan ook algemene informatie geven, over de SEH zelf of over thuiszorg. Uit ons patiënttevredenheidsonderzoek blijkt namelijk dat we in onze communicatie richting patiënten nog kunnen verbeteren. De afgelopen maanden is al zichtbaar geworden dat onze maatregelen ervoor hebben gezorgd dat we extreme drukte beter kunnen opvangen en veel minder presentatiestops hebben. Maar we blijven nagaan hoe we onze dienstverlening beter kunnen maken.”