Privacyverklaring sollicitant

Stichting Reinier de Graaf Groep en Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (Reinier Haga MDC)

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor sollicitanten voor de Reinier de Graaf Groep gevestigd aan de Reinier de Graafweg 5 in Delft en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41159777 hierna aan te duiden als Reinier de Graaf en het Reinier Haga MDC gevestigd aan de Reinier de Graafweg 7 in Delft en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30133897.

Een uitgebreidere beschrijving van de beschermingsmaatregelen en je rechten kan je vinden in onze algemene privacyverklaring op onze website.

Versie: APRIL 2018

Verwerking van persoonsgegevens

Het Reinier de Graaf vindt de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit zijn alle gegevens die iets over je zeggen en/of te herleiden zijn naar je persoon.

Om je op een vlotte manier aan de sollicitatieprocedure te laten deelnemen, verwerken we je persoonsgegevens.

Gegevens sollicitant

Sollicitatie

We verzamelen voor je sollicitatie een aantal gegevens. Deze gegevens zijn de gegevens die je ons verstrekt voor je sollicitatie. Een aantal daarvan zijn verplicht om aan ons te geven voor de procedure, namelijk achternaam, roepnaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, woonplaats en telefoon. Daarnaast mag je het CV opsturen en plaatsen we de gegevens hieruit in ons systeem. Door het invullen van het inschrijfformulier geef je toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden als hieronder beschreven.

Job Alert

Je hebt de mogelijkheid een Job Alert in te stellen om op basis van het profiel dat je hebt aangemaakt passende vacatures te ontvangen. Hiervoor dient een formulier te worden ingevuld waarin je jouw e-mailadres en voorkeuren voor functies opgeeft. De Job Alerts ontvang je vervolgens via e-mail. Als je deze Job Alerts niet meer wilt ontvangen, kan je jezelf uitschrijven in de mail en dan zullen we je e-mailadres verwijderen.

WhatsApp

We gebruiken je telefoonnummer om via WhatsApp eventuele vragen te beantwoorden die je ons stelt. Reinier de Graaf is niet verantwoordelijk voor gegevens die door WhatsApp zelf worden verwerkt. We adviseren je daarom ook het privacy beleid van WhatsApp te lezen.

Doeleinden van de verwerking

Voor je sollicitatie verwerkt het Reinier de Graaf je persoonsgegevens die hierboven zijn genoemd. De persoonsgegevens stellen ons namelijk in staat om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen. De doeleinden voor de verzameling zijn:

 • Je sollicitatie voor onze vacature registeren;
 • Contact met je onderhouden over zaken als recruitmentactiviteiten;
 • Je op de hoogte houden van passende vacatures;
 • Loopbaanmogelijkheden;
 • Verschillende momenten in het selectietraject doorlopen.

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor de verwerking van je persoonsgegevens voor de hiervoor benoemde doeleinden hebben we een aantal rechtsgronden. Deze rechtsgronden zijn de volgende:

 • Het gerechtvaardigd belang van het Reinier de Graaf, RHMDC en Combister (in dit geval voeren van wervingsactiviteiten voor het inhuren van personeel);
 • Uw gegeven toestemming.

Betrokkenen bij de verwerking van uw persoonsgegevens

Een aantal partijen kunnen betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wie dat zijn hangt af van uw situatie. Hieronder wordt een toelichting gegeven van wie betrokken is bij de verwerking van uw persoonsgegevens en wat zij daar precies mee doen.

De medewerkers van het Reinier de Graaf

Alle medewerkers van het Reinier de Graaf zijn gebonden aan een contractuele geheimhoudingsplicht die geldt voor alle gegevens die zij verwerken. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor onze tijdelijke medewerkers, zelfstandigen die door ons worden ingehuurd en voor uitzendkrachten. Medewerkers mogen geen gegevens inzien van sollicitanten als zij daar niet bevoegd toe zijn.

Derde partijen

Voor bepaalde activiteiten hebben wij systemen van derden ingekocht. Zij beheren de servers. Wij hebben daarom afspraken met hen gemaakt over de verwerking van jouw gegevens.

Locatie van je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen de landen van de Europese Unie. Je gegevens zullen niet worden verwerkt buiten de EU.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

We maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. Dit doen we voor bepaalde vacatures waarbij we gebruik maken van vragenlijsten om zo tot de juiste categorie sollicitanten te komen.

Bewaartermijnen

Het Reinier de Graaf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en gebruikt. De gegevens die je ons verstrekt zullen maximaal 12 maanden worden gebruikt. Daarna worden ze geanonimiseerd.

Bescherming van je persoonsgegevens

Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om te kunnen voorkomen dat je gegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Organisatorische maatregelen

Wij hebben een privacybeleid waarin is gesteld hoe we met privacy omgaan in de organisatie. Dat is uitgewerkt in richtlijnen en instructies. Daarnaast hebben we een gedragscode computergebruik die stelt hoe het netwerk en de computers gebruikt moeten worden.

Technische maatregelen

We hebben medewerkers in dienst die onze systemen beheren en adequaat beveiligen. Zij dragen zorg dat onbevoegden geen toegang krijgen tot persoonsgegevens en dat gegevens niet verloren gaan, op enige andere wijze onrechtmatig worden verwerkt of de integriteit van de gegevens wordt geschonden. Daarvoor is ook een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld, wat is uitgewerkt in richtlijnen, voldoen we aan de gestelde normen en hebben we een autorisatiebeleid.

Datalekken

Wij hebben maatregelen genomen om je gegevens goed te beschermen. Mocht toch iets niet goed zijn gegaan en heeft dit een datalek veroorzaakt, dan melden we dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens als de voorwaarden daarvoor zijn voldaan. Als het daarnaast negatieve gevolgen kan hebben voor je persoonlijke levenssfeer, melden we dit zo snel mogelijk aan je. We informeren je dan over wat er is gebeurd, wat we hebben gedaan en wat je zelf kunt doen.

Je rechten

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Deze rechten zijn als volgt:

 • Inzagerecht

Je hebt het recht de persoonsgegevens die we verwerken in te zien. Dit is gratis bij een eerste kopie.

 • Correctierecht

Je hebt het recht om gegevens te laten corrigeren als dit verkeerd in onze systemen staat.

 • Verwijderingsrecht
 • Je hebt het recht je gegevens te laten verwijderen als de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.
 • Recht van bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van je persoonsgegevens.

 • Recht op beperking

Je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om beperking van de verwerking te vragen. In dat geval zetten we de verwerking tijdelijk stop. Dit recht kan in vier situaties worden ingeroepen:

 • In afwachting van de beoordeling van een verzoek tot correctie;
 • Indien je persoonsgegevens verwijderd dienen te worden maar je deze verwijdering niet wenst;
 • Indien het Reinier de Graaf je persoonsgegevens niet langer nodig heeft maar je de gegevens wel nodig hebt voor (de voorbereiding op) een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens op te vragen en te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Je bent vrij deze gegevens door te geven aan een andere partij. Indien er een koppeling bestaat tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan je de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die direct doorgifte namens jou verzorgen. Je kunt hierover informeren naar de mogelijkheden als je een aanvraag indient.

Uitoefening van je rechten

Als je een vraag/verzoek indient, zullen wij deze in beginsel binnen een maand beantwoorden. Bij complexe en/of meerdere aanvragen kan dit oplopen tot 3 maanden. We brengen je hiervan binnen een maand op de hoogte.

Wij kunnen je vragen om een ID bewijs om te controleren of we je gegevens aan de juiste persoon sturen.

De hierboven beschreven rechten zijn geen absolute rechten. In sommige gevallen kunnen we geen gehoor geven aan een bepaald verzoek. Als je het niet eens bent met de beslissing, mag je naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je het antwoord van de Autoriteit niet goed vindt, mag je naar de rechter.

Functionaris Gegevensbescherming

Het Reinier de Graaf heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert ons over de privacywetgeving. De FG is tevens de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor jou als betrokkene als voor de toezichthouder.

De contactgegevens van de FG vindt je onderaan de pagina.

Toezichthouder

Het staat je vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de autoriteit voor de handhaving van privacy. Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen

Indien je vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het Reinier de Graaf, mag u contact opnemen via de contactgegevens die u onderaan deze pagina vindt.

Wijzigingen

Door snelle technische ontwikkelingen, gewijzigde interne processen of wet- en regelgeving moet deze privacyverklaring soms worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website werken bij van het Reinier de Graaf. In de privacyverklaring staat ook altijd de versie, zodat het duidelijk is wanneer deze is opgesteld.

Contactgegevens

Voor vragen kun je contact opnemen met het P&O servicepunt. Dit kan op telefoonnummer 015 260 36 00 of op het e-mailadres PenO@rdgg.nl. Je kunt ook contact opnemen via WhatsApp op nummer 06 22 44 63 99.

Voor vragen over privacy kan je contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via het mailadres FG@rdgg.nl.

WhatsApp

Vragen over werken en/of leren bij Reinier de Graaf? Stuur ons een bericht op 06 - 22 44 63 99

Contact

Team carrièrebureau