Bureau Transmurale zorg

De best mogelijke zorg bieden we samen. Hierin staan samenwerking en de kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal. Het Reinier de Graaf ziekenhuis hecht veel waarde aan een goede samenwerking met andere zorgverleners en organisaties in de zorgketen en daarbuiten.

De zorg stopt niet bij de drempel van het ziekenhuis. We maken namelijk deel uit van het zorgnetwerk van de patiënt. Binnen ons ziekenhuis hebben we daarom het Bureau Transmurale Zorg opgericht.

Overleg en in gesprek

Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft op verschillende manieren contact  met partners in het netwerk binnen de regio. Zo streven we ernaar om de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden. Ook willen we de best passende zorg op maat te leveren. Om onze kennis te delen en samen met elkaar de juiste zorg te bieden, hebben we ook verschillende contact- en overlegmomenten. Voor al uw vragen over de samenwerking binnen de regio kunt u terecht bij het Bureau Transmurale Zorg.

We hebben als Bureau Transmurale Zorg een aantal belangrijke partijen waarmee we nauw contact onderhouden en zo de juiste informatie ophalen en brengen. Dit doen we om de continue informatiestroom vanuit Reinier de Graaf te waarborgen en signalen uit de keten van zorgpartners op te vangen. Zo kunnen we de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats binnen de regio bieden. Ook werken we nauw samen met huisartsen, Verzorging Verpleging Thuiszorg (VVT), Integrale Geboortezorg en een team met transferverpleegkundigen.

Het team transferverpleegkundigen

Het team van transferverpleegkundigen binnen Reinier de Graaf draagt zorg voor de begeleiding van het proces van de transfer van ziekenhuis naar een volgende verblijfplaats. Ons ziekenhuis werkt hierin nauw samen met een aantal grote zorgaanbieders op het gebied van verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in de regio.

Voor meer informatie over nazorg kunt u als zorgverlener bellen met het Bureau Transmurale Zorg, bereikbaar op 015 260 4314 en vragen naar Annelies Principaal (a.principaal@rdgg.nl), coördinator transferverpleegkundigen.

Samenwerking huisartsen in de regio

Als huisarts heeft u een centrale rol binnen de zorgketen in de regio. We hechten binnen Reinier de Graaf grote waarde aan een nauwe en gelijkwaardige samenwerking met huisartsen in onze regio. Om deze samenwerking te bevorderen heeft het Bureau Transmurale Zorg regelmatig contactmomenten met verschillende zorgprofessionals in de regio.

Onze zorginformatie verspreiden we via kanalen zoals de nieuwsbrief voor zorgpartners, via het zorgbulletin van de ZEL, netwerkbijeenkomsten en (meerdaagse) scholingen (Gasthuispraatjes).

Om de informatie op snelle en heldere manier te verstrekken en om de verbinding nog efficiënter te laten verlopen, zijn er twee transmuraal huisartsen werkzaam bij Bureau Transmurale Zorg. Zij hebben directe lijnen met de huisarts en de specialisten in de regio.

Voor meer informatie rondom huisartsen en de keten, kunt u contact opnemen met Esther Merten, accountmanager huisartsen, via e.merten@rdgg.nl.

Integrale Geboortezorg in Reinier de Graaf

Met ‘integrale geboortezorg’ wordt het gehele traject van zorg bedoeld, vanaf de pre-conceptiefase tot en met de eerste zes weken na de geboorte. Daar hoort ook de samenwerking met en/of de overdracht naar kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, huisarts en/of op indicatie de overdracht of verwijzing naar andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de kinderarts.

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in deze samenwerking tussen professionals in de geboortezorg. Inmiddels is er een actief samenwerkingsverband en krijgen alle zwangeren een persoonlijke zorgpad.

Ook in breder verband werkt Reinier de Graaf samen om ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven te geven. Hiervoor is een nauwe samenwerking binnen de Coalitie Kansrijke Start Delft e.o. Samenwerkingspartners zijn diverse omliggende gemeentes, zorgverzekeraar DSW, Delft voor Elkaar, de ZEL, het Verloskundig Samenwerking Verband (VSV) Reinier, JGZ Zuid Holland West en tot slot Delft Support. Lees meer over deze samenwerking in Delft en over KASTO.

Voor meer informatie kunt zich wenden tot Patricia van den Berge, accountmanager transmurale geboortezorg, via p.vandenberge@rdgg.nl.

Transmuraal Maatschappelijk Werk

Dit is een samenwerking met de omliggende gemeenten en zorgverzekeraar DSW. Het doel is om de sociaal maatschappelijke zorgvraag van patiënten in Reinier de Graaf met een hulpvraag op drie of meer aspecten snel in kaart te brengen en hen na ontslag direct de juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment te bieden. Deze unieke samenwerking gaat uit van de overtuiging dat netwerkzorg dé oplossing is om de stijgende zorgvraag aan te kunnen. Alleen samen kunnen we die uitdaging aan.

Samenwerking met verpleeg- en verzorgingshuis en de thuiszorg

In  verbinding met de 1e en 2e, 3e lijn is ons doel om voor elke patiënt de beste (na) zorg op de juiste plaats te organiseren. We willen de komende jaren doorgaan met het leveren van de beste zorg en de beste kwalitatieve nazorg,  in samenwerking met de VVT-partners. (verpleeg/verzorgingshuis/thuiszorg)

Om deze samenwerking te bevorderen en te versterken is er structureel Netwerk MT-overleg met de zorgaanbieders uit de regio Delft Westland Oostland (DWO) en omstreken. Dit overleg staat in het teken van het uitwisselen van informatie en het maken van afspraken in het belang van de patiënt en het bevorderen van de doorstroom

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja van der Eijk, manager Bureau Transmurale Zorg – a.vandereijk@rdgg.nl.

Zo lang mogelijk thuisblijven

Om onze oudere patiënten zo lang mogelijk thuis de juiste zorg te bieden, is het project Multidisciplinair Team Ouderen (MTO) gestart. In dit programma wordt er door verschillende disciplines binnen de regio nauw samen gewerkt om dit te realiseren.

Scholings- en nascholingsbijeenkomsten

Reinier de Graaf streeft een cultuur na waarin we continu leren en verbeteren, aanmoedigen en ondersteunen. Wij willen dit ook toepassen in de keten. Het leren van en met elkaar draagt ook bij aan het verstevigen van de band. Daarom organiseert het BTZ diverse nascholingen voor- en samen met de ketenpartners.

Zo zijn er regelmatig de zogenoemde Gasthuispraatjes waarin we vanuit een bepaald specialisme of multidisciplinair onderwerp theoretische kennisdelen. We leren van praktijksituaties. Ook onze zorgverleners analyseren tijdens deze scholingen op een kritische en gestructureerde wijze de daadwerkelijk verleende zorg. Dit doen zij om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. Voor deze scholingen vragen we  accreditatiepunten aan. Meer informatie over nascholingsdata en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u in de Agenda.

Contact

Bent u huisarts, verloskundige of zorgverlener binnen VVT en heeft u een vraag? Stuur een e-mail naar het Bedrijfsbureau Bureau Transmurale Zorg (bureautransmuralezorg@rdgg.nl).

Manager Bureau Transmurale Zorg: Anja van der Eijk (A.vanderEijk@rdgg.nl).