Klokkenluidersregeling

Binnen de Reinier Haga Groep hebben we een gemeenschappelijke klokkenluidersregeling. Deze regeling draagt eraan bij dat we zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand.

In deze regeling staat dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten.

Voor ons is een dergelijke regeling een belangrijk instrument om zo nodig onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur. Een cultuur waarin medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie.